04.11.2020

Järjestöt vahvemmin tukemaan sote-palveluja

Järjestöavustuksilla tuotetaan kaupungin omia sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaa toimintaa.

Pieksämäen kaupunki avaa marraskuussa järjestöavustushaun, jonka myötä kaupunkiin odotetaan monipuolista kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Selkeyttä hakuprosessiin tuo syksyn aikana perusturvalautakunnassa hyväksytty perusturvan järjestöavustusohje.

Järjestöille suunnatut avustukset ovat herättäneet kaupungissa keskustelua pitkään. Pieksämäen kaupungin perusturvajohtajan Paula Tiihosen mukaan avustusjärjestelmän päivittämisestä keskusteltiin jo syksyllä 2019. Järjestöavustusten myöntämisen ohjeistamista on käsitelty myös talouden ennakointityöryhmien työskentelyn yhteydessä. Esillä on ollut myös vaihtoehto, jossa perusturvan myöntämät järjestöavustukset lopetettaisiin.

–Pohdimme, että on sekä järjestöjen että läpinäkyvyyden osalta hyvä, että luodaan yhtenäinen järjestöavustusohje, Tiihonen kuvailee.

Pieksämäen alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry - PAISTE ry:ssä perusturvan järjestöavustusten uudistamiseen suhtaudutaan positiivisesti. Varapuheenjohtaja Anja Manninen muistaa, kuinka Pieksämäen kaupunki linjasi yleisavustusten periaatteet jo joitakin vuosia sitten ja hän pitää hyvänä että myös perusturva omalta osaltaan selkiyttää avustuskäytäntöjä. Mannisen mukaan on tärkeää, että järjestöt tuntevat avustusten myöntämisen yleiset ehdot, hakumenettelyt sekä millainen seuranta on. PAISTE ry:n strategia korostaa järjestöjen yhdenvertaisuutta ja sen tahtotilana on muun muassa yhteistyön ja tasapuolisten toimintaedellytysten turvaaminen niin paikallisella kuin maakunnallisellakin tasolla.

–PAISTE ry:n yksi päämäärä sosiaali- ja terveysalan tukiyhdistyksenä on toteuttaa järjestöjen edunvalvontaa ja tiedottamista. Perusturvan järjestöavustusohje tukee näitä PAISTE ry:n tavoitteita, Manninen selvittää.

Tukea terveisiin elämäntapoihin sekä
ennaltaehkäisevää toimintaa

Pieksämäen kaupungin perusturvan järjestöavustusohje muuttaa hakua monella tapaa. Aiempina vuosina perusturvan vastuualueella on jaettu muutamia avustuksia järjestöille tai yhdistyksille. Tiihonen kertoo, että järjestöt ovat anoneet avustuksia oma-aloitteisesti, eikä niitä ole julistettu haettaviksi.

Uusi hakumenettely otetaan käyttöön tänä syksynä. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan ”järjestöavustuksella voidaan tukea rekisteröityä yhdistystä, joka järjestää Pieksämäen kaupunkilaisille sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaa toimintaa ja palveluja, jota kaupunki ei osta ammatillisena palveluna”. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon voi saada muuta kaupungin avustusta. Päätös järjestöavustusten hakuajasta ja järjestöavustusohje hyväksyttiin perusturvalautakunnassa 21. lokakuuta.

–Tavoitteena on, että julkaisemme ilmoitukset järjestöavustushausta marraskuun puolessa välissä ja avustukset on haettavissa 30. marraskuuta mennessä.

Paikallisten järjestöjen ja yhdistysten avustamisella tavoitellaan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämistä. Tiihonen kertoo, että kaupungin toiveena on kasvattaa järjestölähtöistä toimintaa, joka tukee kaupungin omia sosiaali- ja terveyspalveluja.

–Se voi olla esimerkiksi pienimuotoista apua arjessa tai ennaltaehkäisevää toimintaa.

Perusturvan järjestöavustusohjeen mukaan avustuksilla tuetaan ensisijaisesti kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä tai itsenäistä selviytymistä tukevaa toimintaa. Avustusta voidaan myöntää myös sosiaalisten ongelmien tai syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi järjestö voi tuottaa avustuksen avulla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvää toimintaa tai vertaistukitoimintaa, jonka kohderyhmä on esimerkiksi lapset, nuoret, vähävaraiset perheet tai ikääntyneet.

Pieksämäkeläiset järjestöt ja yhdistykset toteuttavat jo nyt monipuolista kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Muutosten myötä Mannisen mukaan jäsenjärjestöjen piirissä huolestuttaa, jos avustuksia joudutaan alentamaan tai poistamaan. PAISTE ry:n jäsenyhdistykset ovat hakeneet Pieksämäen kaupungilta eri hallintokuntien avustuksia vaihtelevasti. Yhdistysten saamat avustussummat ovat olleet vaatimattomia ja oma varainhankinta on ollut tärkeää niiden toiminnalle.

–Järjestöt turvaavat nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien avun ja tuen saamista, koska niiden toiminta on maksutonta ja kaikille avointa. Järjestöjä tarvitaan täydentäväksi osaksi palvelukentälle, koska palvelujen tarve tulee kasvamaan eikä julkinen sektori yksinkertaisesti yksin pysty palvelutarpeisiin vastaamaan, Manninen kommentoi.

Avustusten saajat
julki keväällä

Perusturvalautakunta käsittelee sille saapuneet avustushakemukset tulevan vuoden alussa. Avustukset maksetaan, kun avustuksen saaja on toimittanut mahdollisesti pyydetyt tilinpäätös- ja toimintakertomustiedot. Avustus voidaan maksaa osissa avustuksen saajan toiminnasta riippuen. Perusturvalautakunta valvoo avustusten käyttöä. Tiihonen arvioi, että päätökset avustusten saajista julkaistaan viimeistään helmikuussa, mutta todennäköisesti ne valmistuvat jo tammikuun lopulla.

Vuosittaisten järjestöavustusten määrä on sidottu kaupungin talousarviossa niille varattuihin määrärahoihin.

–Vuoden 2021 määrärahaa ei ole vielä päätetty, sillä ensi vuoden talousarvio on vasta valmistelussa, Tiihonen selvittää.

Kunnat päivittävät avustusohjeita säännöllisesti

Keski-Savon alueella on kirjavia käytäntöjä avustusten myöntämisessä kunnissa toimiville järjestöille. Hyvin laaditut avustusohjeet tekevät hakuprosessista sujuvaa ja kehittävät paikallista järjestötoimintaa.

Järjestöt ovat saamassa uuden avustusohjesäännön myös Varkaudessa. Virkamiestyönä laadittu Varkauden kaupungin avustusohjesääntö on lausunto- ja käsittelykierroksella loka-marraskuussa 2020. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn avustusohjesääntö tulee 7. joulukuuta. Tällä hetkellä Varkaudessa avustuksen saajat on jaettu viiteen ryhmään, jotka ovat liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja perusturvalautakunnan avustukset sekä toiminta-avustukset. Ryhmittely tullaan päivittämään uuden avustusohjesäännön astuttua voimaan 1. tammikuuta 2021.

Joroisissa järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä, jotka ovat kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksikkö. Joroisten voimassa olevat avustussäännöt on hyväksytty viimeksi tammikuussa 2014.

Leppävirralla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustussääntö on päivitetty lokakuussa 2019. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion mukaan avustuksiin kohdennetaan määrärahoja 128 000 euroa, mikä olisi saman verran kuin tänä vuonna.

Riika Paukkonen